Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.foto-obrazy.com. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.foto-obrazy.com je Milan Husák, IČO: 69469903 zapsaná u živnostenského úřadu v Berouně, se sídlem Na Vinici 1262, 26601 Beroun. V případě osobního odběru v Berouně je místem prodeje adresa Karla Čapka 1392, 26601 Beroun. V případě osobního odběru v Praze je místem prodeje adresa Weberova 215/25, 150 00 Praha - Motol.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

2. Vymezení pojmů

  • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
  • Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  • Kupující – spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Po kliknutí na zboží v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis s nabídkou parametrů s cenou včetně DPH za kus. V případě zájmu o nabízené zboží ho kupující kliknutím vloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje. Před odesláním objednávky je kupující seznámen se způsoby převzetí zboží spolu s cenou dopravy. Kupní cena zboží je platná k okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

V případě, že zákazník objedná zboží jiných parametrů, než jsou standardní parametry uvedené v internetovém obchodě, pak cena zboží odpovídá ceně zboží s nejpodobnějšími standardními parametry.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku kdy obdrží potvrzení objednávky od prodávajícího. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že po objednání zboží kupující chce provést změnu objednávky je povinen toto ihned oznámit prodávajícímu, neboť je zboží vyráběno na míru speciálně pro kupujícího. V případě, že kupující nesdělí prodávajícímu změny v jeho objednávce nebo zruší objednávku poté, co obdrží potvrzení objednání od prodávajícího, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího při platbě předem a osobním odběru nebo předáním pracovníkovi přepravní firmy či výdejního místa při platbě na dobírku. Kupující se zavazuje, že bude se zbožím zacházet tak, jak je pro daný druh zboží obvyklé.

Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající může na žádost kupujícího zaslat daňový doklad v elektronické podobě.

 

4. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

5. Dodací lhůta

Zboží je obvykle odesláno do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo přijetí platby (při platbě předem). V případě, že objednané zboží nemá standardní parametry (nestandardní rozměr, jiný typ rámu, jiný druh potiskovaného materiálu apod.) může být dodací lhůta o několik dní delší. Maximální doba dodání činí 10 pracovních dní.

 

6. Doručení zboží, poštovné a balné

Objednané zboží je možné zaplatit na dobírku nebo předem na bankovní účet. Doručení probíhá prostřednictvím služby PPL do 2 pracovních dnů od předání zboží přepravci. Zboží velkých růzměrů je doručeno přepravcem Fofr rovněž do 2 pracovních dnů od předání zboží přepravci.

Cena za dodání:

a) platba předem při dodání na libovolnou adresu – 129 Kč včetně DPH

b) platba předem při dodání do PPL Parcelshopu – 99 Kč včetně DPH

c) platba na dobírku při dodání na libovolnou adresu – 169 Kč včetně DPH

d) platba na dobírku při dodání do PPL Parcelshopu – 139 Kč včetně DPH

e) osobní odběr v Berouně – 0 Kč včetně DPH

f) osobní odběr v Praze Motol - 25 kč včetně DPH

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající neodpovídá za zdržení či poškození zásilky způsobené při přepravě. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balíků a od přepravce převzít pouze nepoškozené balíky. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození zásilky, kupující zásilku nesmí převzít. Kupující přepravci sdělí (je-li možnost tak napíše do dodacího listu přepravce) důvod nepřevzetí zásilky a tentýž den informuje dodavatele o důvodu nepřevzetí zásilky telefonicky na 736 439 446 nebo e-mailem na info@dantek.cz.

Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní.

 

7. Odstoupení kupujícího od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, Milan Husák, IČO: 69469903 zapsaná u živnostenského úřadu v Berouně, se sídlem Na Vinici 1262, 26601 Beroun.

O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen informovat emailem na info@dantek.cz nebo písemně dopisem zaslaným na adresu Karla Čapka 1392, 26601 Beroun. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit zakoupené zboží. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat osobně na adrese Karla Čapka 1392, 26601 Beroun, přičemž kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

8. REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Za vady způsobené přepravcem prodávající neručí. Prodávající poskytuje záruku na zboží 24 měsíců. V případě reklamace zboží nás prosím nejprve informujte o reklamaci na email info@dantek.cz.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

   • mechanickým poškozením

   • používáním výrobku v rozporu s obvyklými účely

   • neodbornou manipulací

   • poškozením nebo znečištěním stykem s rozpouštědly

   • poškozením vlivem neodvratné události

Reklamované zboží kupující odešle na adresu Na Vinici 1262, 26601 Beroun a to buďto v původním balení nebo takovém balení, které zajistí, že se zboží při přepravě zpět nepoškodí.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu, podrobný popis závady, zpětnou adresu a telefonický kontakt. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady, výměny zboží nebo vrácení peněz do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Záruka na zboží je prodloužena o dobu reklamace. Nárok na záruční opravu nelze uplatnit, je-li zboží poškozeno nebo nelze prokázat, že kupující zboží zakoupil. Záruční opravy provádí prodávající na vlastní náklady.